Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Nadleśnictwie Gościno

Szanowni Państwo.

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”).

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 63, 78-120 Gościno.

2. Cele oraz podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych reguluje art. 6 ust.1 lit. b, c, e RODO oraz ustawa o lasach, kodeks postępowania cywilnego, kodeks wykroczeń, kodeks karny, kodeks pracy.

Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w szczególności:

a)   w celu realizacji umowy sprzedaży drewna lub usług oraz dzierżawy i najmu itp.,
b)   w celu zatrudnienia, jak również w celach rekrutacji,
c)   w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności    rachunkowych i podatkowych,
d)   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
e)   w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym oraz archiwizacyjnym,
f)   w celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub wówczas, gdy  Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Będziemy przechowywać dane przez czas niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy oraz niezbędny okres wynikający z obowiązków archiwizacyjnych, dochodzenia roszczeń lub inny obowiązek określony przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane upoważnionym pracownikom Administratora, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania, jak również innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Nadleśnictwa takim jak operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, biura księgowe.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne.

8. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monitoring


Nadleśnictwo Gościno uprzejmie informuje, iż teren Nadleśnictwa Gościno, budynek biurowy w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 63, 78-120 Gościno oraz tereny leśne Nadleśnictwa są monitorowane!
Administratorem Danych Osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Gościno przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 63, e-mail:  goscino@szczecinek.lasy.gov.pl. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celach: ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu administrowanego przez Nadleśnictwo. Zebrane dane przy pomocy monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, aparatów fotograficznych i fotopułapek, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Nagranie wizerunku może nastąpić w przypadku znalezienia się w zasięgu działania monitoringu i jest niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów uzasadnionych prawem. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe będą usuwane po zapełnieniu dysku, ale nie przekraczając okresu 3 miesięcy.
Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.

 

 

 

 

 


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Sprzątanie Bałtyku

Sprzątanie Bałtyku

Fundacja Nasza Ziemia i Fundacja Sprzątanie Świata – Polska zapraszają wszystkich do przyłączenia się do Międzynarodowego Sprzątania Bałtyku.

Hasło tegorcznej Kampanii Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku brzmi: „Bałtyk też może... ...być czysty ...być bioróznorodny ...być pełen ryb". Kampania ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na złożoność problemów dotyczących Bałtyku oraz zainspirowanie do działania na rzecz jego skutecznej ochrony.
Wydarzeniem kulminacyjnym kampanii MSB będzie przemarsz zespołu obu Fundacji wraz z lokalnymi partnerami i wszystkimi chętnymi wybrzeżem otwartego morza od Międzyzdrojów do Helu. Podczas marszu, który trwać będzie od 16-go do 28-go lipca 2012r. przeprowadzony zostanie monitoring wybranych elementów środowiska przyrodniczego i czystości nadbałtyckich plaż. Marsz Bałtycki rozpoczną i zakończą happeningi w Międzyzdrojach, w Helu i na trasie marszu, zorganizowane wspólnie z lokalnymi partnerami m.in.: Wolińskim Parkiem Narodowym, Stacją Morską Uniwersytetu Szczecińskiego, Słowińskim Parkiem Narodowym oraz Stacją Morską Uniwersytetu Gdańskiego. Udział w Marszu Bałtyckim potwierdziła Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego. Wszystkie wydarzenia realizowane w ramach Kampanii MSB są jednocześnie częścią obchodów Europejskich Tygodni Ryb, koordynowanych przez międzynarodową koalicję OCEAN2012.

MARSZ BAŁTYCKI FUNDACJI NASZA ZIEMIA
Międzyzdroje - Hel
16 - 28 Lipca

Przyłącz się do Marszu Bałtyckiego – nasz wspólny głos zostanie usłyszany! Napisz
e-mail na fundacja@naszaziemia.pl z zapytaniem kiedy uczestnicy Marszu Bałtyckiego będą przechodzić przez Twoją miejscowość i dołącz do nas na 1 kilometr, 1 godzinę lub na tyle ile starczy Ci chęci i sił. Twoje symboliczne poparcie dla naszego apelu wyrażone w ten sposób stanie się pozytywną motywacją dla polityków i decydentów do walki o czyste, różnorodne biologicznie i pełne ryb Morze Bałtyckie!

Więcej informacji na temat Kampanii Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku oraz obchodów Europejskich Tygodni Ryb znajdą Państwo na  www.naszaziemia.pl oraz na www.ocean2012.eu