Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Lasy Nadleśnictwa Gościno, z uwagi na swoją różnorodność, cechuje wysoka odporność na niekorzystne czynniki środowiskowe. Leśnicy dbają o utrzymanie i dodatkowe zwiększanie tej różnorodności m.in. poprzez szereg czynności poprawiających warunki bytowania pożytecznej fauny: wywieszanie i czyszczenie budek lęgowych dla ptaków i schronów dziennych dla nietoperzy, dokarmianie ptaków w okresie zimowym, tworzenie nowych i modernizację istniejących remiz, obsadzanie zbiorników małej retencji krzewami owocodajnymi.

Równie ważna jest dbałość o higienę lasu poprzez systematyczne usuwanie posuszu będącego potencjalnym ogniskiem rozprzestrzeniania się szkodliwych owadów. Przeciętnie w ciągu roku usuwa się około 20 000 m3 posuszu i wywrotów.
Co roku w ramach zabiegów profilaktycznych przeprowadza się kontrole ilości najważniejszych szkodników sosny: brudnicy mniszki (lipiec, sierpień) oraz poprocha cetyniaka, strzygoni choinówki, barczatki sosnówki, boreczników, osnui gwiaździstej w ramach tzw. jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny, a także szkodników wtórnych: kornika drukarza, cetyńca, drwalnika.

W ostatnich latach nie stwierdzono stwarzającego zagrożenie występowania w/w szkodników.

Znaczące zagrożenie dla upraw leśnych stwarza zwierzyna (sarna, jeleń), która chętnie posila się pędami młodych drzewek, co prowadzi do deformacji, a często do obumarcia tych roślin. Szczególnie narażone na zgryzanie są dąb buk i jesion, które są zabezpieczane poprzez stosowanie grodzeń, repelentów i osłonek uniemożliwiających zwierzynie dostęp do rośliny.

Nadleśnictwo Gościno zaliczone jest do III kategorii zagrożenia pożarowego, co oznacza małe zagrożenie. Wpływ na to miała ilość pożarów jaka wystąpiła w poprzednich latach, skład gatunkowy i wiek drzewostanów oraz warunki klimatyczne. Najczęstszymi przyczynami pożarów w lesie jest nieostrożne obchodzeniem się z ogniem, wypalanie traw na terenach przyległych do  lasów, są to także umyślne podpalenia.

System ochrony przeciwpożarowej lasów w Nadleśnictwie Gościno w okresie szczególnego zagrożenia pożarowego (kwiecień-wrzesień) oparty jest na całodziennych dyżurach i patrolach terenowych oraz obserwacji  z wieży obserwacyjnej zlokalizowanej w leśnictwie Ledowo. Bardzo pomocna jest lokalizacja wież obserwacyjnych w sąsiednich nadleśnictwach. Do obserwacji terenów leśnych oraz gaszenia zaistniałych pożarów służyć mogą również samoloty gaśnicze typu Dromader wynajęte przez RDLP. System łączności opiera się na sieci telefonicznej oraz radiotelefonach, w które wyposażone są niektóre samochody służby leśnej.
Na terenie Nadleśnictwa Gościno występuje 26 dojazdów pożarowych o łącznej długości 90,25 km.
Przy szlakach komunikacyjnych utrzymuje się na bieżąco ok. 12 km pasów przeciwpożarowych. Na wyposażeniu posiadamy 2 bazy sprzętu pożarowego. Ze względu na nieliczną ilość naturalnych zbiorników wodnych na terenie nadleśnictwa występuje jedynie 9 punktów czerpania wody. Dodatkowym źródłem zaopatrzenia w wodę dla służb pożarniczych jest sieć hydrantowa